داستان کوتاه

شرایط اختصاصی شرکت در بخش داستان
هر نویسنده می‌تواند با ارسال حداکثر سه اثر در بخش داستان در جشنواره شرکت کند.
داستان کوتاه حداکثر ۶۰۰۰ کلمه است.