داستان کودک و نوجوان

شرایط اختصاصی شرکت در بخش داستان کودکان و نوجوانان
این بخش شامل مسابقه برای کودکان 6 تا 12 سال و نوجوانان 13 تا 18 سال است.
پیشنهاد می‌شود نویسندگان کودک و نوجوان صرفا با موضوع «ویروس کرونا» داستان‌های خود را ارسال کنند.