سمیرا رویان

Categories
دسته: داوران

سمیرا رویان، پژوهشگر حوزه‌ی فرهنگ تجسمی و علم تصویر، نقاش و استادیار گروه نقاشی دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان تألیفات متعددی در زمینه‌ی دیوارنگاری به مثابه هنر همگانی به رشته تحریر درآورده است که از آن بین مقالات وی با موضوع مطالعات دیوارنگاری معاصر ایران در اولین و سومین دوسالانه ملی دیوارنگاری شهری (در سال های 1390 و 1393) موفق به دریافت جایزه شد.