نقاشی دیواری

شرایط اختصاصی شرکت در بخش نقاشی دیواری
شرکت در این بخش برای عموم هنرمندان آزاد است.
هر هنرمند می‌تواند با حداکثر 3 اثر در این بخش شرکت کند.
طرح‌ها با کیفیت بالا و به صورت JPG باشند.
ایده و طرح می‌بایست در راستای موضوع و اهداف جشنواره بوده، اصالت داشته و تکراری نباشد.
تکنیک آزاد است و طرح‌ها باید جلوه‌های ویژه‌ی تکنیک پیش‌بینی شده برای اجرا را نشان دهند.
بیانیه و توضیحات مربوط به شیوه‌های پیش‌بینی شده برای اجرای اثر نیز باید همراه طرح ارائه شود.
هنرمندان باید آثار خود را با توجه به ویژگی‌های ساختاری، بیانی و تعاملی دیوار مورد نظر طراحی کنند. (برای دریافت مشخصات و تصاویر دیوار اینجا کلیک کنید)
تنها یک طرح برای اجرا در دانشگاه تربیت مدرس انتخاب و با هنرمند صاحب اثر به‌منظور اجرا قرارداد بسته خواهد شد.